Hur vi arbetar med hållbarhet

SVENSKA –

På Bryggvingen är hållbarhet en central del av vårt arbete. Beläget på ön Lyr i sydvästra Orust, prioriterar vi både miljömässig och samhällelig hållbarhet i alla delar av vår verksamhet.

Vår satsning börjar med vår inköp. Vi är kända för vårt fantastiska läge och våra färska råvaror, inklusive nyfångad fisk från vår egen fiskebåt. Ambitionen har alltid varit att servera fisk- och skaldjursrätter som vi själva har fångat, i en miljö som hyllar havet, stillheten och förmodligen en av världens vackraste utsikter.

För att ytterligare främja vår hållbarhet satsar vi på lokal sourcing så mycket som möjligt. Vi köper från lokala fiskare för att komplettera våra egna fångster, och vårt kött kommer från bönder på vår egen ö Lyr eller från slakteriet på Orust. Detta stödjer den lokala ekonomin och minskar miljöpåverkan i samband med transport.

Utöver lokalt inköp prioriterar vi även lokalanställning. Vi föredrar att anställa personal med kopplingar till samhället, och erbjuder både heltids- och säsongsarbete. Genom att investera i den lokala arbetskraften bidrar vi till hållbarheten och livskraften i vår bygd.

Sammanfattningsvis omfattar vår hållbarhetsstrategi inte bara våra inköpspraxis utan även vårt stöd för den lokala ekonomin och samhället. På Bryggvingen strävar vi efter att skapa en matupplevelse som inte bara gläder sinnena utan också bidrar till en mer hållbar framtid för både vår miljö och samhälle.

ENGLISH –

At Bryggvingen, sustainability is at the heart of our work. Located on the island of Lyr in southwestern Orust, we prioritize both environmental and community sustainability in all aspects of our operation.

Our commitment begins with sourcing. We are renowned for our fantastic location and fresh ingredients, including locally caught fish from our own fishing boat. Our ambition has always been to serve self-caught seafood and fish dishes in an environment that celebrates the sea and tranquility, boasting one of the world’s most beautiful views.

To further our sustainability efforts, we prioritize local sourcing whenever possible. We procure from local fishermen, supplementing our own catches, and our meat is sourced from farmers on our own island of Lyr or from the butcher on Orust. This supports local economies and reduces the environmental impact associated with transportation.

In addition to sourcing locally, we prioritize hiring locally as well. We prefer to employ staff who are connected to the community, offering both full-time positions and seasonal work. By investing in the local workforce, we contribute to the sustainability and vitality of our community.

In summary, our commitment to sustainability encompasses not only our sourcing practices but also our support for the local economy and community. At Bryggvingen, we strive to create a dining experience that not only delights the senses but also contributes to a more sustainable future for our environment and community alike.